İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayımlandı

Kahramanmaraş depremi sonrasında inşaatlarda kullanılan demirin önemi bir kere daha ortaya çıkarken 16 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği yürürlüğe girdi.
İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayımlandı

16 Mart 2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği yürürlüğe girdi. Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilde yer alan binaların yıkılmasına neden olan depremde inşaat demirinin önemi bir kere daha ortaya çıkarken yeni yayımlanan tebliğ bu nedenle hayati bir öneme sahip bulunuyor. 

Yayımlanan tebliği genel amacı ise Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki belirli girdilerin (inşaat demiri, çimento, hazır beton ve benzeri) takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi, vergi güvenliği yanında deprem kuşağında yer alan ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması bakımından da önem taşımaktadır. (2) Bu çerçevede, öncelikli olarak inşaatta kullanılacak demirlerin üretim veya ithalatından 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yer alan yapı müteahhidi dâhil teslimine kadar tüm aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dâhil olmak üzere takip edilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi olarak ilan edildi. 

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 2023!

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayımlandı

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayımlandı

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayımlandı

(6) İDİS’e kayıtlı firmalar işi bırakmaları halinde, kullanılmamış güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işaretleri bir tutanak tanzim etmek suretiyle işin bırakıldığı tarihi takip eden 7 gün içerisinde Darphaneye teslim edeceklerdir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1/1/2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunludur.

(2) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1/1/2024 tarihinden itibaren, diğerleri ise 31/1/2024 tarihinden sonra bu stoklarını satışa konu edemez.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Söz konusu tebliğ 16 Mart 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecek...