İskan Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 9 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
İskan Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 9 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, ‘İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği, 9 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesi ile aynı fıkranın (d) bendinin birinci cümlesi şu şekilde değiştirilmiştir:

En Az Üç Kişiden Oluşan Teknik Heyetçe İncelenecek

Ancak, taşınmazları kısmen kamulaştırılan, taşınmazı olmayan ya da taşınmazı olup da kamulaştırmadan etkilenmeyen ailelerin hayat seviyeleri ve yerleşim biriminin genel durumu ile kamulaştırılmayan arazilerin durumu dikkate alınmak suretiyle konu ile ilgili ziraat mühendisi ve ihtiyaca göre harita mühendisi, inşaat mühendisi, ekonomist gibi meslek gruplarından olmak üzere en az üç kişiden oluşan teknik heyetçe durum incelenerek ve ilgililerin geçim imkanlarını kaybedip kaybetmedikleri oy birliği ile rapora bağlanarak işlem yapılır.

Serbest Göçmenlerin İşlemleri

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının incelemeleri sonucunda, yurda girişleri münferit veya toplu olarak uygun görülen serbest göçmenlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve ilgili valilik gözetimi altında il göç idaresi müdürlüğünce, iskanlı göçmenlerin işlemleri ise Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili valilik gözetimi altında müdürlük ve il göç idaresi müdürlüğünce yürütülür.

Kesin iskan aşamasında, Müdürlükçe talep edilen belgelerden eksik olanlar, hak sahibi aileler tarafından tamamlanıncaya kadar verilecek taşınmazların tescilleri yapılamaz.

Hak sahiplerinin alacağı kamulaştırma bedellerinin Kanunun belirlenen miktarı, kamulaştırmayı yapan kurum tarafından Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi hesabına aktarılır.

Parçalanmış Köylerin Birleştirilmesi

Köy nakli, köy toplulaştırması, köy merkezinin bitişiğinde köy gelişme alanı ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi, planlı merkezi köy yerleşimlerinin oluşturulması uygulamalarında, yöresel veya geleneksel mimarinin geliştirilmesi ve güvenli yapılara kavuşturulması amacı ile; eski yerleşim yerindeki konutunu yıkıp boşaltmayı taahhüt eden ailelerden, Valilik veya Kaymakamlıkça yaptırılacak incelemeler sonucu en az bir yıldan beri kendisi veya aile fertlerinden birisinin köyde ikamet ettiği belgelenen aileler hak sahibi olurlar ve bu ailelere arsa satışı yapılır.

Bu fıkra gereği yapılan uygulamalar yıllık yüzde iki faizli olup, konut teslim tarihini takip eden yirmi dördüncü ayın sonuna kadar ilk taksiti ödenmek üzere on yılda ve on eşit taksit halinde, kredi anaparası ve faizi ile birlikte tahsil olunur.

Yönetmelik değişikliğinin tam metni için TIKLAYIN