Mekansal Planlar Yapma Yönetmeliği değişti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan karar 7 Haziran tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. Karar ile Mekansal Planlar Yapma Yönetmeliği değiştirildi.
Mekansal Planlar Yapma Yönetmeliği değişti!

Yapılacak olan tüm mekansal planlamalarda baz alınacak olan yönetmelik üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından önemli düzenlemelere gidildi. Yapılan düzenlemeler 7 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. Yeniden düzenlenen Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ise bugün tarihi itibariyle resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “sağlıklı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, afet ve iklim değişikliği kaynaklı tehlike ve risklere karşı dirençli” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bütünleşik kıyı alanları planı: Deniz ve kıyıları, etkileşim alanı ile birlikte tüm sektörel faaliyet ve planları, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele alan, afet risklerine karşı duyarlı; kıyı alanlarındaki fonksiyon ve faaliyetler ile kıyı alanlarına yönelik hedefler arasındaki uyumu sağlayan; sürdürülebilir gelişme ve mavi büyüme ilkeleri doğrultusunda deniz ve kıyı ekosisteminin korunmasını ve doğal kaynakların kullanımını gözeten; ulaşım türleri ile ilgili kıyıda yapılması gerekli altyapı tesislerini içeren; koruma ve kullanma dengesini sağlayacak biçimde mekânsal hedef, strateji ve eylem önerilerini ve yönetim planını kapsayan, 1/25.000 veya 1/50.000 ölçekte şematik ve grafik planlama diline uygun, plan paftası ve planlama raporu ile bütün olarak stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hazırlanan planı,”

yontmelik-1.jpg

yonemelik-2.jpg

MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ EK

Yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeler ve kural değişiklikleri bugün itibariyle uygulamaya girdi. Bundan sonra yapılacak olan tüm mekansal planlamalarda Resmi Gazete ile yayımlanan yeni yönetmelikte yer alan kurallar geçerli olacak ve denetimlerde bu kurallar üzerinden gerçekleştirilecek.

Genel Yayın Yönetmeni